The project members include the researcher of various back ground.
Project Leader
Nakawo, Masayoshi RIHN Grobal Environment
Core Member
Endo, Kunihiko
Ota, Keiichi
Kato, Yuzo
Konagaya, Yuki
Kunota, Junpei
Souma, Hidehiro
Sugiyama, Masaaki
Takeuchi, Nozomu
Fujii, Yoshiyuki
Fujita, Koji
Watanabe, Tsuguhiro
Nihon University
Shiga-Prefecture University
RIHN
National Musium of Ethonology
RIHN
Nara women's University
Kyoto University
Chiba University
National Polar Research Institute
Nagoya University
RIHN
Grob. Env. History
Env. Chemistry
Chinese Low His.
Cultural Anth.
Hydrology
Geopraphy
Oriental History
Glacial biology
Glacial climate
Glacial climate
Irrigation eng.
Research Member
Akiyama, Tomohiro
Azuma, Kumiko
Arakawa, Shintaro
Ishii, Yoshiaki
Ito, Tatsuya
Inoue, Takashi
Inoue, Mitsuyuki
Uetake, Jun
Ujihashi, Yasuyuki
Ozaki, Takahiro
Kinoshita, Tetsuya
Kohshima, Shiro
Kohno, Mika
Kodama, Kanako
Kobayashi, Osamu
Konya, Keiko
Sakai, Akiko
Sato, Atsushi
Sato, Kazuhide
Sato, Takayasu
Syoshi
Shiraishi, Noriyuki
Shiraiwa, Takayuki
Shinjirdo
Segawa, Takahiro
Tamagawa, Ichiro
Tsujimura, Maki
Naito, Nozomu
Nakazawa, Fumio
Nakatsuka, Takeshi
Nagano, Takanori
Nakamura, Kenji
Nakamura, Tomoko
Narama, Chiyuki
Narita, Hideki
Hamada, Masami
Huhubardor
Furumatsu, Takashi
Hori, Kazuaki
Hori, Sunao
Mailisa
Matsukawa,
Matsuda, Yoshihiro
Matoba, Sumito
Miki, Naoko
Miyake, Takayuki
Murata, Taisuke
Monda, Yukako
Yatagai, Akiyo
Yamaguchi, Satoru
Yamazaki, Yusuke
Yamanaka, Ichiro
Yamamuro, Shinichi
Yang, Haiying
Yuba, Tadanori
Yoshikawa, Ken
Yoshida, Setsuko
Nagoya University
National Polar Research Institute
Tokyo Unicersity of Foreign Studies
Okayama University
Fukui Institute of Technology
NHK
RIHN
Tokyo Institute of Technology
Fukui Institute of Technology
Kagoshima University
RIHN
Tokyo Institute of Technology
National Polar Research Institute
JSPS
Ehime University
Hokkaido University
Nagoya University
Nagaoka Institute of Snow and Ice Studies
Nagaoka National College of Technology
Osaka University
JSPS
Niigata University
RIHN
Kumamoto University
Tokyo Institute of Technology
Gifu University
Tsukuba University
Hiroshima Institute of Technology
Shinshu University
Hokkaido University
JSPS
Nagoya University
Tohoku University
Nagoya University
Hokkaido University
Kyoto University
Showa Women's University
Kyoto University
Meijo University
Konan University
Rikkyo University
Otani University
Nagoya University
Hokkaido University
Okayama University
National Polar Research Institute
Nihon University
Okayama University
RIHN
Nagaoka Institute of Snow and Ice Studies
Kyoto University
Kyoto University
Kyoto University
Shizuoka University
Kyoto Tachibana University
Okayama University
Shikoku Gakuin University

[Oasis Home]